Avís legal

Condicions d'ús de la pàgina web www.ireadbridge.com


Identitat del titular del web
www.ireadbridge.com és un web d'Enciclopèdia Catalana, S.L.U. (anomenada, d'ara endavant, Bridge). Té el domicili al carrer Josep Pla, 95 - 08019 Barcelona, i CIF B08189680, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al full núm. B-28.873. El web de Bridge és www.ireadbridge.com. Per a qualsevol consulta o suggeriment, podeu contactar-hi a l'adreça electrònica info@ireadbridge.com o al telèfon 93 412 00 30. Bridge és un segell quina empresa editorial pertany a la institució sense ànim de lucre Fundació Enciclopèdia Catalana (www.enciclopediacatalana.cat/ca/fundacio.htm).


Acceptació de les condicions d’ús
Les presents condicions tenen per objecte regular l’ús d’aquest web que Bridge posa a disposició del públic en la present URL. La utilització del web per una tercera persona atribueix a aquesta la condició d’usuari i suposa la seva plena acceptació de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en aquest avís legal.

A través del web, Bridge pot oferir serveis o productes sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals informarà l’usuari en cada cas concret.


Ús correcte del web
L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis de conformitat amb la llei, les condicions presents, els bons costums i l’ordre públic. Així mateix, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que presta amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present avís legal, lesius als interessos o drets de tercers, o que, de qualsevol manera, puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir-ne el gaudi normal a altres usuaris.

L’usuari també es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i d’altres que es trobin al web de Bridge. De la mateixa manera, l’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Bridge presta el servei, i a no dur a terme accions que facin malbé, interrompin o generin errors en els esmentats sistemes. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o cap altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin, o siguin susceptibles de causar, qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de Bridge o de tercers.

Queda prohibit l’accés a aquest web i el seu ús, incloent-hi mirar, descarregar, duplicar, presentar, posicionar (posting) i publicar dades, gràfics, imatges, fotografies, projectes, descripcions, informacions i textos, compilacions de vídeo, àudio, música i so, utilitats, programari (incloent-hi miniaplicacions) i compilacions de programari, controladors i altres programes d’utilitat (utilitats) (com es determina a continuació), el contingut de qualsevol butlletí de notícies per correu electrònic o comunicacions similars trameses per Bridge o en nom seu respecte a aquest web i/o la inscripció de l’usuari, així com qualsevol altre contingut en aquest web elaborat o tramès directament per Bridge o per empreses associades de Bridge o pels seus proveïdors de productes, suport o serveis (a continuació: el CONTINGUT del web), tret dels casos admesos expressament en les presents condicions. Això és vàlid per a l’aplicació de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, mecànics, fotocopiadors, enregistradors o d’altre tipus.

Bridge concedeix a l’usuari una autorització limitada per a l’accés a aquest web i el seu contingut, així com la seva explotació personal i no industrial com a recurs de suport i de comunicació únicament per a les finalitats determinades en aquest web, sempre que es mantinguin totes les indicacions de propietat intel·lectual i de drets protegits relatius al contingut del web sense alteració.

Tots els altres usos del lloc web, incloent-hi l’ús per a altres finalitats que les anteriorment esmentades, així com la modificació, distribució, transmissió i descàrrega del web (a excepció de l'encauament de pàgines), la nova publicació o Reverse Engineering, sense l’autorització prèvia i escrita de Bridge, queden prohibits (sempre que aquesta prohibició no sigui exclosa segons la legislació aplicable). L’autorització per a l’ús del lloc web no inclou, a títol enunciatiu, l’autorització per a la revenda, explotació comercial o distribució del contingut del lloc web, l'enregistrament de qualsevol llista, descripcions o preus de productes, suports o serveis, així com per a l’ús derivatiu d’aquest lloc web o del seu contingut (incloent-hi l'entramat), la descàrrega o copiatge d’informacions de clients en benefici d’altres comerciants, qualsevol ús d’eines de mineria de dades, robots o similars per a l'enregistrament i l’extracció de dades, qualsevol ús del contingut del lloc web en qualsevol entorn del lloc web, servidor o ordinadors inclosos en una xarxa, o l’ús del contingut del lloc web que suggereixi una relació amb productes, suport o serveis de Bridge o d’una empresa associada a aquesta, tret dels acords expressos i escrits entre les parts interessades.

Queda prohibit a l’usuari utilitzar aquest lloc web o els serveis d’una manera que contravingui a les presents condicions o que infringeixi qualsevol legislació aplicable o disposicions similars, o que causi o pugui causar danys, interrupcions o perjudicis d’aquest lloc web o els serveis. També es prohibeix a l’usuari accedir sense autorització a qualsevol part d’aquest lloc web o a comptes d’altres clients o a sistemes o xarxes d’ordinadors enllaçades amb aquest lloc web, tant si és a través de hacking, mineria de contrasenya o de qualsevol altra manera. Queda prohibit a l’usuari aplegar o provar d'aplegar informacions personals d’altres persones a través d’aquest lloc web.


Publicitat
Part del web pot incloure continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió al web compleix les lleis vigents per a cada cas concret. Bridge no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest web, podeu dirigir-vos a la següent adreça de correu electrònic: info@ireadbridge.com.


Propietat intel·lectual i industrial
Tots els textos, gràfics, interfícies d’usuari, interfícies visuals, fotografies, marques comercials, logotips, sons, il·lustracions i codis de programació (d'ara endavant, el “contingut”), incloent-hi sense limitació el disseny, estructura, selecció, coordinació, expressió, estil i organització de l’esmentat contingut, compresos al lloc pertanyen a Bridge, el contingut de tots els serveis de Bridge és propietat de l'Editorial Bridge o de les empreses del grup, que és qui els controla i autoritza, i estan protegits per lleis d’imatge comercial, drets d’autor, patents i marques comercials, així com per altres lleis de drets de propietat intel·lectual i de competència deslleial.

Llevat que aquestes condicions d’ús estableixin el contrari de manera explícita, no està permès copiar, reproduir, tornar a publicar, carregar, enviar, exposar públicament, codificar, traduir, transmetre o distribuir de cap manera, cap part ni contingut del lloc en cap altre ordinador, servidor, pàgina web, ni en cap altre mitjà de publicació o distribució, sense el consentiment previ escrit de Bridge.

L’usuari pot veure, imprimir o descarregar qualsevol contingut dels serveis només per a un ús personal, no per a un ús comercial, i mai no podrà suprimir o alterar el copyright, les marques registrades o qualsevol altra informació que faci referència al servei o a la informació sobre la propietat. L’usuari no pot publicar, distribuir, retransmetre, vendre o proporcionar accés al contingut dels serveis, excepte en les modalitats que permet la llei i d’acord amb les normes d’ús d’aquestes condicions.

L’usuari no pot crear, de manera directa o indirecta, una col·lecció, compilació, base de dades o directori obtinguts a partir dels continguts del servei sense el permís escrit de Bridge. Tampoc no pot fer rèpliques del web de Bridge en un lloc web extern, ni pàgines de resultats dels serveis.


Responsabilitat per l’ús del web
L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web, de manera que Bridge, els seus socis, les empreses del grup, els col·laboradors, els empleats i els representants queden exonerats de qualsevol mena de responsabilitat que es pugui derivar de les accions de l’usuari. Bridge dedicarà tots els esforços i mitjans raonables a facilitar informació actualitzada i fefaent al web; això no obstant, Bridge no assumeix cap garantia amb relació a l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest web. L’usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra Bridge i basada en la mala utilització del web per part de l’usuari. En aquest cas, l’usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que causin perjudici a Bridge amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.

Els materials, informacions i manifestacions d’opinió (que puguin incloure també contingut d’usuari) continguts i/o exposats en fòrums (o a través de qualsevol altre mitjà d’accés al contingut d’usuari) no són necessàriament de Bridge, d’empreses associades de Bridge o dels subjectes jurídics associats (o admesos per aquestes). Tot el contingut d’usuari ha de ser considerat únicament com una manifestació d’opinió i no com una exposició de fets.

Tot el contingut d’usuari i/o els serveis que rebeu o utilitzeu, o bé que transmeteu en utilitzar aquest lloc web, incloent-hi, entre d'altres, l’ús de qualsevol fòrum, competeix al vostre arbitri exclusiu i corre a risc vostre, alhora que queda subjecte a les clàusules exoneratives i limitacions de la responsabilitat incloses en aquestes condicions. La seguretat d’aquest lloc web i del contingut d’usuari no pot ser garantida.

L’usuari té coneixement que, en fer públiques informacions personals o d’altre tipus a través de procediments en línia –per exemple, a través de taulers de missatges, xats restringits i altres procediments–, aquestes informacions poden ser recollides i utilitzades per persones desconegudes. Si bé Bridge farà tots els esforços per assegurar la protecció de les seves informacions personals i esfera privada, no pot garantir la seguretat de totes les informacions que siguin trameses per l’usuari en línia. La publicació de l’esmentada informació corre a risc de l’usuari.

Tret de les informacions personals trameses per un usuari amb la finalitat de la inscripció o l’obertura o actualització del seu compte (en la protecció de les quals Bridge s’esforçarà de qualsevol forma i de manera econòmicament raonable), Bridge no respon del contingut d’usuari (entre d'altres, Bridge s’exonera de qualsevol responsabilitat respecte a aquest) que es transmeti a una àrea del lloc web designada com a àrea protegida, privada o amb accés limitat (o que calgui considerar com a tal), si hi poden accedir altres persones que no siguin l’usuari que ha transmès el contingut d’usuari. De la mateixa manera, Bridge no respon de cap indisponibilitat de contingut d’usuari (i s’exonera de qualsevol responsabilitat respecte a aquest) que hagi estat tramès a una àrea denominada com a àrea pública del lloc web o a altres fòrums als quals puguin accedir altres usuaris que no siguin el que ha transmès l’esmentat contingut d’usuari.

Bridge no està obligada a intervenir en conflictes que l’usuari pugui tenir amb altres usuaris o en els quals un usuari es mostri part juntament amb altres usuaris o que es refereixin a aquest lloc web o que estiguin afectats de qualsevol manera per aquest.

En el marc de les disposicions legals sobre el dret d’autor, difamació, protecció de l’esfera privada i altres disposicions, Bridge s’exonera de qualsevol responsabilitat pel contingut d’usuari, incloent-hi la responsabilitat per errors, virus, difamacions, injúries per escrit, indecències o inexactituds que aquest pugui contenir, així com per un possible contingut d’usuari il·legal i altres continguts d’usuari.

L’usuari és exclusivament responsable de tots els danys (incloent-hi del contingut del lloc web) que siguin causats per l’ús o la transmissió de contingut d’usuari o del lloc web, entre d'altres, per conflictes o altres casos descrits en els apartats anteriors, així com per transaccions o fets associats.

Bridge no respon d’un accés no autoritzat al compte de l’usuari o d’una transmissió ulterior automàtica de missatges i/o virus a altres persones (que siguin causats per virus o de qualsevol altra manera) les dades de les quals hagin estat trameses per un usuari amb la finalitat d’integrar-les en un directori en línia que estigui a disposició a través d’aquest lloc web.

Les exoneracions i limitacions de responsabilitat previstes en aquestes condicions són aplicables independentment de si la responsabilitat es fa efectiva en virtut del dret contractual o delictiu (incloent-hi negligència i difamació), responsabilitat no subjecta a danys, incompliment de garanties o de qualsevol altre principi de dret.


Responsabilitat pel funcionament del web
Bridge exclou tota responsabilitat que es pugui derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a Bridge. Així mateix, també exclou qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques o a Internet, com també de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Bridge. Bridge està facultada per suspendre temporalment l’accessibilitat al web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Tot el contingut del lloc web i tots els serveis es posen a disposició en estat “tal com existeix” i “tal com està disponible”, i Bridge exclou –en el sentit més ampli possible, segons correspongui d'acord amb la legislació pertinent– totes les garanties i promeses de qualsevol tipus (les “garanties”), tant si són expresses com si s’entenen tàcitament incloses, sobre el contingut del lloc web i els serveis, incloent-hi, a títol enunciatiu, garanties concloents de la vendibilitat, qualitat satisfactòria, idoneïtat per a un determinat objectiu i la no violació de drets protegits de la propietat intel·lectual de tercers.

S’estableixen, entre d'altres, les següents:

Bridge no fa cap promesa que el lloc web sigui adequat, disponible, o que es trobi en totes les localitzacions a disposició per al seu ús o que estigui lliure de virus. Qui accedeixi a aquest lloc web i utilitzi el seu contingut i/o els serveis, respon del compliment de totes les lleis i disposicions pertinents, incloent-hi, entre d'altres, totes les lleis aplicables del país o de la població.

Si bé Bridge ha procurat comprovar l’exactitud, confiabilitat i actualitat de tot el contingut del lloc web, incloent-hi –a títol enunciatiu i segons correspongui– les dades sobre els productes, serveis, suport i d'altres, així com les descripcions rebudes de tercers, no dóna cap garantia respecte a l’exactitud de declaracions de qualsevol tipus incloses en aquest lloc web. Tots els materials, productes, suport, serveis o informacions que conté aquest lloc web o als quals s'hi fa referència poden quedar antiquats. Bridge no es compromet a actualitzar el contingut del lloc web. Així mateix, s’exonera de qualsevol responsabilitat per errors o omissions de qualsevol mena en el contingut del lloc web. Qualsevol decisió que es prengui a partir d'informacions incloses en el contingut del lloc web (o d’usuari) correspon a la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Bridge no assegura que les funcions o serveis en aquest lloc web o altres interaccions a través d’aquest estaran a disposició de manera contínua, sense interrupcions, de forma segura i sense errors, que tots els errors seran corregits o que aquest lloc web o el servidor que el posa a disposició estaran lliures de virus o d’altres components nocius. Bridge i les seves empreses associades no assumeixen cap responsabilitat per qualsevol dany o virus que deteriori o envaeixi el vostre equip d’ordinador o altres propietats com a conseqüència del vostre accés a aquest lloc web o del seu ús, incloent-hi, a títol enunciatiu, la descàrrega d’imatges, programari o altre contingut del lloc web. En el cas que el contingut del lloc web generi alguna necessitat de servei, reparació o correcció de l’equip o de fitxers, totes les despeses que es produeixin seran assumides per l’usuari.

La informació inclosa en el contingut del lloc web (i d’usuari) no representa cap assessorament jurídic, professional, financer o mèdic. Qualsevol contingut del lloc web que contingui manifestacions sobre la rendibilitat d’inversions o declaracions d’intencions, no s’ha de tenir en compte. Bridge es reserva el dret a no dur a terme cap actuació segons aquestes declaracions.

El lloc web pot contenir remissions a productes i serveis concrets de Bridge que en un determinat país puguin estar disponibles únicament sota alguna condició o totalment indisponibles. Aquestes remissions no s’han d’entendre com a promesa o garantia tàcita que aquests productes o serveis estiguin en un determinat país sempre a disposició.

Si l’exclusió de garanties de Bridge descrita anteriorment queda prohibida d'acord amb la legislació pertinent, Bridge efectuarà aquesta exclusió, restricció o limitació únicament fins a l’abast màxim admissible, segons el que disposi l'esmentada legislació.


Responsabilitat per enllaços
Els enllaços o links continguts al web poden conduir l’usuari a altres webs gestionats per tercers. Bridge declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web, ja que la funció dels enllaços que hi apareixen és únicament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret. Bridge queda exonerada de tota responsabilitat del funcionament correcte d'aquests enllaços, dels resultats obtinguts a través d’aquests enllaços, de la veracitat i la licitud del contingut o la informació a què es pot accedir, com també dels perjudicis que pugui patir l’usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat.


Enllaços al web de Bridge
Queda autoritzat l’establiment de vincles i hipervincles amb el lloc web des d’altres pàgines o llocs web, sempre que aquests no es facin de manera que perjudiquin la imatge pública i de marca de Bridge, del lloc web o de qualsevol de les persones a qui es fa referència. Queda expressament prohibida la utilització de la tècnica de l'entramat en l’establiment de vincles amb el lloc web. Queda prohibit l’establiment de vincles des de pàgines o llocs web els continguts dels quals promoguin o facin apologia, de manera directa o indirecta, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal. En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d’elements extrets del lloc web, sense el consentiment previ i exprés de Bridge.


Política respecte a les dades personals obtingudes a través de formularis
Sense perjudici del que es preveu en tot allò que s'indica en cadascun dels formularis del web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament Bridge al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que s’hi indiquin i a la seva incorporació a les bases de dades de les empreses del Grup Enciclopèdia Catalana. Bridge incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer degudament legalitzat davant l’Agència de Protecció de Dades i establirà les mesures de seguretat tècniques i organitzatives per protegir la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la legislació addicional aplicable.

En transmetre informacions a través d’aquest lloc web:

L’usuari declara el seu consentiment en el processament de les dades relatives a la seva persona, com el seu nom i funció, la seva adreça, número de telèfon, detalls per posar-s'hi en contacte i altres dades personals (“dades personals”), d'acord amb les condicions que li han estat comunicades en el paràgraf titulat “Dades personals” (o semblant) del formulari de registre/entrada de dades per a aquest lloc web.

L’usuari accepta que el processament de les seves dades personals és necessari per personalitzar el seu accés a aquest lloc web o per autoritzar usuaris registrats o subscriptors pagadors a accedir a aquest lloc web o a parts d’aquest, així com per vigilar aquest accés, i consent en l'esmentat processament.

Sota determinades condicions, Bridge pot sol·licitar dades personals addicionals en forma de fotocòpies de documents d’identitat o targetes de crèdit, per tal de verificar-ne la identitat o prevenir la fraudulència. Sempre que les dades esmentades siguin transmeses a Bridge amb relació a aquest lloc web, aquestes s’entendran igualment com a “dades personals”.

Bridge té el dret de transmetre dades personals i posar-les a disposició dels seus departaments i seccions i d’empreses associades de Bridge a Europa (sense perjudici de l’estricte compliment per part d'aquesta de les lleis aplicables en matèria de protecció de dades).

Les dades personals no seran donades a conèixer per Bridge a subjectes jurídics i persones que no siguin empreses associades a aquesta sense la seva autorització, a excepció dels casos indicats a continuació.

Dades comercials: A l'efecte del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació, i de conformitat amb les lleis esmentades, Bridge informa l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades aportades per l’usuari i, per tant, obtingudes al portal per Bridge, del qual és responsable, amb les finalitats d’informació i prestació dels serveis oferts al portal, així com la realització d’activitats promocionals i publicitàries de productes comercialitzats per Bridge a través de qualsevol mitjà, incloent-hi l’enviament de correus electrònics i de missatges mitjançant qualsevol sistema –incloent-hi SMS, UMTS, etc.–, que puguin servir per fer ofertes, enviar informació comercial, d’esdeveniments, etc. Les seves dades i, si escau, opinions, suggeriments, etc. podran ser utilitzats per a estudis comercials i/o de mercat, ampliar i millorar la nostra col·lecció, tot adequant les nostres ofertes a les seves preferències i/o necessitats, a partir de l’estudi i segmentació de la informació personal i comercial que figuri als nostres fitxers com a conseqüència del seu accés al portal, així com per permetre una navegació personalitzada. L’esmentat fitxer es troba degudament inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades, amb la denominació Bridge.

L’usuari accepta expressament el tractament i la inclusió de les dades recollides durant la navegació al portal, o proporcionades mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari, així com les derivades de la relació comercial, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit en l’apartat anterior. Durant el procés de recollida de dades, i en cada lloc del portal en què se sol·licitin les dades esmentades, l’usuari serà informat, mitjançant un hiperenllaç o bé la inclusió dels esments oportuns al mateix formulari, del caràcter obligatori o no de la recollida de les dades per al lliurament dels productes. S’adverteix des d’ara que, en la realització de comandes –cas en el qual Bridge informa des d’aquest moment l’usuari que es considerarà de caràcter obligatori la seva inclusió per a la formalització de la prestació dels serveis–, caldrà proporcionar les dades relatives a la identitat (nom, dos cognoms, DNI), domicili, telèfon, adreça electrònica i, en cas que sigui necessari, el número de targeta de crèdit, data de caducitat i CVV, per efectuar el pagament, ja que aquestes dades són necessàries per a la formalització i prestació dels diferents serveis oferts al portal.

L’usuari podrà exercir, respecte a les dades recollides, els drets reconeguts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i especialment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, sempre que sigui legalment pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos abans esmentats. Els drets referits en el paràgraf precedent es podran exercir mitjançant sol·licitud escrita i signada, enviada per correu postal a l'adreça següent: Bridge, c/ Josep Pla, 95 - 08019 Barcelona, o bé a través de la mateixa pàgina web.

Bridge es compromet, en la utilització de les dades incloses en els fitxers referits més amunt, a respectar-ne la confidencialitat i a fer-les servir d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a complir la seva obligació de guardar-les i a prendre totes les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Les dades incloses en els fitxers anteriors no seran objecte de cessió a tercers.

Veracitat de les dades: La responsabilitat de l’usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes és exclusiva, per la qual cosa, en el cas d’haver facilitat dades falses o inexactes, Bridge es reserva el dret a prohibir-li l’accés al portal, sense perjudici de les accions legals que estimi oportunes en defensa dels seus interessos. Bridge tampoc no té l'obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que aquests proporcionen sobre ells mateixos o sobre altres usuaris. L’usuari és responsable d’informar Bridge de qualsevol variació que es produeixi en les dades que hagi proporcionat anteriorment i garanteix i és responsable exclusiu de la seva veracitat.


Confidencialitat
Bridge es compromet a complir la seva obligació de mantenir en secret les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les de manera confidencial, i prendrà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.


Tractament de les dades obtingudes a través de la navegació
Aquesta web fa servir cookies. Si voleu impedir-ne la generació, caldrà que desactiveu aquesta acció des del vostre navegador.

Les cookies són un conjunt de dades que un servidor diposita al navegador de l’usuari i que pot sol·licitar posteriorment per reconèixer-lo al llarg d’una sèrie de visites. És a dir, es tracta d’un petit fitxer de text que queda emmagatzemat al disc dur de l’ordinador i que serveix per identificar l’usuari quan es connecta novament al lloc web. El seu objectiu és registrar la visita de l’usuari i guardar certa informació.

Quins tipus de cookies hi ha?

Prenent com a base la seva durada, les cookies es poden classificar en “cookies de sessió” i en “cookies permanents”. Les cookies de sessió s’esborren de l’equip de l’usuari quan aquest abandona el lloc web visitat o tanca el navegador. Normalment s’emmagatzemen en la memòria cau de l’equip. D'altra banda, les cookies permanents es guarden al disc dur de l’equip de l’usuari de forma permanent o prolongada, de manera que el lloc web que les ha llançat pot llegir-les cada vegada que l’usuari el visiti de nou. La data de caducitat d’aquest tipus de cookies és determinada pel lloc web que les llança.

Bridge informa l’usuari que el present lloc web utilitza cookies de registre per personalitzar l’experiència d’usuaris registrats, de manera que si tanca el navegador i en un altre moment o un altre dia torna a entrar al web, continuarà estant identificat, sense causar-li la molèstia d’haver de tornar a introduir la contrasenya i amb totes les preferències de visualització que hagi escollit al web. Aquesta possibilitat es pot eliminar si l’usuari fa clic a “Sortir”. En aquest cas, la cookie s’eliminarà i, la propera vegada que entri al web, l’usuari haurà d’iniciar la sessió per estar identificat.

A més, Bridge utilitza cookies d’analítica de Google Analytics. Serveixen per identificar de manera anònima el visitant i per comptabilitzar aproximadament el nombre de visitants i la seva tendència en el temps, així com per descobrir també de manera anònima quins continguts són més consumits, si és la primera vegada que es visita el web o bé si es tracta d'un usuari recurrent. Aquestes cookies únicament es fan servir amb propòsits estadístics per optimitzar l’experiència dels usuaris al lloc. Es pot trobar més informació sobre la política de privacitat d’aquestes eines d’analítica a Google Analytics.

L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l'avisi de la recepció de cookies i, si ho desitja, impedir-ne la instal·lació al seu equip. Així mateix, l’usuari pot revisar al seu navegador quines cookies té instal·lades i quin és el seu termini de caducitat, alhora que pot eliminar-les. Per ampliar aquesta informació, consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador.

En el cas que l’usuari no permeti l’ús de cookies durant la seva navegació per aquest lloc web, Bridge no garanteix que la informació apareguda durant la navegació per aquest sigui exacta, completa o, fins i tot, que la navegació sigui tècnicament possible o viable.

Actualment, la majoria de navegadors permeten a l’usuari configurar si desitgen acceptar cookies i quines. Aquests ajustaments normalment es troben a les “Opcions” o “Preferències” del menú del navegador.

Aquestes són les instruccions per configurar les cookies als principals navegadors:
Firefox: Eines -> Opcions -> Privacitat -> Historial -> Configuració personalitzada. Per a més informació, podeu consultar el suport de Mozilla o l’Ajuda del navegador.

Chrome: Configuració -> Mostra opcions avançades -> Privacitat -> Configuració de contingut. Per a més informació, podeu consultar el suport de Google o l’Ajuda del navegador.

Internet Explorer: Eines -> Opcions d’Internet -> Privacitat -> Configuració. Per a més informació, podeu consultar el suport de Microsoft o l’Ajuda del navegador.

Safari: Preferències -> Seguretat. Per a més informació, podeu consultar el suport d’Apple o l’Ajuda del navegador.


Observacions de l’usuari i dels col·laboradors
El col·laborador garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats a Bridge a través del web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, els materials, els continguts o les observacions de caràcter no personal que l’usuari faciliti a Bridge es consideraran no confidencials, i Bridge es reservarà el dret d'utilitzar-los de la manera que consideri més adequada.


Modificacions de les condicions d’ús
Bridge es reserva el dret de modificar, desenvolupar o actualitzar, en qualsevol moment, les condicions d’ús del present web. Els col·laboradors i usuaris en general en seran informats. L’usuari quedarà obligat automàticament a complir les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al web.


Legislació aplicable i competència jurisdiccional
Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present avís legal es regiran per la legislació de l’Estat espanyol, i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.